Υπολογισμού Ενεργειακού Αποτυπώματος

Καθώς οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο σοβαρές η ανάγκη για δράσεις που θα οδηγήσουν σε αναστροφή της αλλαγής αυτής είναι επιτακτική. Η εκτίμηση του ενεργειακού αποτυπώματος (carbon foot print) και ανάληψη δράσεων για τη μείωση του αποτελεί μια δράση σε επίπεδο ατόμου, επιχειρηματικής δραστηριότητας ή κύκλου ζωής προϊόντος/ υπηρεσίας, που υποδηλώνει την υπεύθυνη στάση απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Το ενεργειακό αποτύπωμα είναι η ποσότητα των αερίων θερμοκηπίου (Green House Gases – GHG) που εκλύονται στην ατμόσφαιρα έμμεσα ή άμεσα από ένα άτομο, μια επιχείρηση, ένα γεγονός (διοργάνωση) ένα προϊόν ή μια παρεχόμενη υπηρεσία. Το ενεργειακό αποτύπωμα σχετίζεται άμεσα με την κατανάλωση όλων των ειδών ενέργειας και αφορά την έκλυση  όλων των αερίων των αερίων θερμοκηπίου όπως αυτά καθορίστηκαν στη σύνοδο του Κυότο: διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο), υδροφθοράνθρακες (HFCs), υπερφθοράνθρακες (PFCs) και εξαφθοριούχο θείο (SF6). Τα αέρια αυτά παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. καύση ορυκτών καυσίμων). Τα αυξημένα επίπεδα τους στην ατμόσφαιρα επιτείνουν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου (διατήρηση της θερμοκρασίας σε επίπεδο που υποστηρίζει τη ζωή) οδηγώντας σε αύξηση της θερμοκρασίας της Γης και τελικά σε αλλαγή του κλίματος.

Ο υπολογισμός του ενεργειακού αποτυπώματος σε μια επιχείρηση μπορεί να αφορά είτε επιχειρηματικές δραστηριότητες/ λειτουργίες είτε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.  Η διαδικασία υπολογισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω διακριτά στάδια:

 1. Επιλογή μεθοδολογίας υπολογισμών
 2. Ορισμός πεδίου εφαρμογής
 3. Αναγνώριση πηγών εκπομπών (μέσω διαγραμμάτων ροής) – Ενεργειακή Επιθεώρηση
 4. Συλλογή δεδομένων και επιλογή συντελεστών εκπομπής
 5. Εφαρμογή εργαλείων υπολογισμού
 6. Επαλήθευση υπολογισμών
 7. Προσδιορισμός και εφαρμογή μέτρων μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος
 8. Απολογισμός της αποτελεσματικότητας των μέτρων – Ποσοτικοποίηση της μείωσης των εκπομπών και της εξοικονόμησης ενέργειας

Απώτερος στόχος των επιχειρήσεων πρέπει να είναι η κλιματική ουδετερότητα (climate neutrality) των προϊόντων και υπηρεσιών της. O όρος «κλιματική ουδετερότητα» αναφέρεται στη δυνατότητα να ουδετεροποιήσουμε τις εκπομπές που προέρχονται από κάποια δραστηριότητα με εξοικονόμηση εκπομπών σε κάποια άλλη δράση ή τοποθεσία (π.χ. χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)”.

Η PRIORITY αναλαμβάνει:

 • τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτυπώματος μιας επιχείρησης ή προϊόντων – υπηρεσιών
 • την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης για εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση αποτυπώματος, σε συνδυασμό με το κόστος της επένδυσης και του αντίστοιχου οφέλους

Η PRIORITY, διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς:

 • διαθέτει διακριτό Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας στελεχωμένο με 3 μηχανικούς,
 • έχει αναπτύξει μεγάλο αριθμό Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και EMAS, σημαντικό και διακριτό τμήμα των οποίων είναι η διαδικασία εξοικονόμησης ενέργειας.
Κατηγορία ISOPEDIA