Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Reengineering)

Το Business Process Reengineering (BPR) περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στις δομές ό σο και στις διαδικασίες στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όλες οι ανθρώπινες, οργανωτικές και τεχνολογικές διαστάσεις που χαρακτηρίζουν μία επιχείρηση, μπορούν να αλλάξουν μέσα από τη διαδικασία αναδιοργάνωσης (BPR). Η Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Technology) παίζει σημαντικό ρόλο στην αναδιοργάνωση της επιχείρησης, αφού με την αυτοματοποίηση γραφείου που παρέχει:

 • επιτρέπει στην επιχείρηση να διεκπεραιώνει διαδικασίες σε διαφορετικές τοποθεσίες
 • δίνει δυνατότητα προσαρμογής στις παραγωγικές διαδικασίες,
 • επιτρέπει την ταχύτερη παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες
 • συμβάλλει σε ταχύτερες συναλλαγές  χωρίς χρήση χαρτιού .

Γενικότερα, το BPR επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που εκτελούνται οι επιχειρησιακές διαδικασίες ώστε αυτές να γίνουν αποδοτικότερες.

Κατά την εφαρμογή της τεχνικής BPR σε μία επιχείρηση, η ομάδα BPR  που συστήνεται για αυτό το σκοπό, επικεντρώνει τις προσπάθειες της στους παρακάτω στόχους:

 • Εστίαση στον πελάτη. Πελατοκεντρικές μορφές διαδικασιών που αποσκοπούν στον περιορισμό των παραπόνων του πελάτη.
 • Ταχύτητα. Σημαντική συμπίεση του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των βασικών διαδικασιών της επιχείρησης.
 • Συμπίεση. Συμπίεση κύριων εργασιών που έχουν μεγάλο κόστος μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης. Οργανώνοντας κατάλληλα τις διαδικασίες της η επιχείρηση δημιουργεί και διαφάνεια στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Αυτοί οι έλεγχοι-αξιολογήσεις μπορούν να γίνουν εύκολα από τις διατμηματικές ομάδες εργασίας, παίρνοντας κατάλληλες αποφάσεις και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.
 • Ευελιξία – ευκολία προσαρμογής. Διαδικασίες και δομές ευέλικτες στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και στον έντονο ανταγωνισμό. Πλησιάζοντας τον πελάτη, η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει μηχανισμούς τέτοιους που να εντοπίζουν γρήγορα τα αδύνατα σημεία και να προσαρμόζονται άμεσα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.
 • Ποιότητα. Εμμονή στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Το επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών ελέγχεται πάντα από ανάλογες διαδικασίες και δεν εξαρτάται άμεσα από το πρόσωπο το οποίο εξυπηρετεί τον πελάτη.
 • Καινοτομία. Ηγετική θέση στην αγορά μέσω πρωτότυπων αλλαγών που θα δώσουν στην επιχείρηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Παραγωγικότητα. Δραστικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Η PRIORITY, είναι σε θέση να οδηγήσει την επιχείρησή σας στον εντοπισμό των αναγκών της για καθιέρωση νέων πρακτικών λειτουργίας και βελτιώσεων, να εκπαιδεύσει τα στελέχη της επιχείρησης στην εφαρμογή των αλλαγών και να παρακολουθήσει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά τους.

Κατηγορία ISOPEDIA