Ενημέρωση για Αλλαγές στην Νομοθεσία

Η περιβαλλοντική Νομοθεσία, της οποίας η εφαρμογή θεωρείται αυτονόητη, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην ανάπτυξη και εφαρμογή των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Άλλωστε, η δέσμευση της επιχείρησης για τήρηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, αποτελεί μια από τις απαιτήσεις του Συστήματος.

Είναι γνωστό ότι η Ελληνική Νομοθεσία είναι δαιδαλώδης, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσκολία στην κατανόησή της, και στο προσδιορισμό του τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις ώστε να είναι συμμορφούμενες με τις Νομοθετικές απαιτήσεις.

Η PRIORITY, με την δεκαπενταετή εμπειρία σε περισσότερα από 800 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, και με το εξειδικευμένο τμήμα της για την παρακολούθηση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, είναι σε θέση να  αναλάβει υπεύθυνα την ενημέρωση των επιχειρήσεων πάνω σε θέματα Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας που τις αφορά, καθώς και να προσδιορίσει τον τρόπο που αυτές οι απαιτήσεις θα υλοποιηθούν.

Επίσης αναλαμβάνει να προσαρμόσει τις διαδικασίες, τις Οδηγίες Διαχείρισης αποβλήτων και την τεκμηρίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ώστε να είναι σε αρμονία με τις Νομοθετικές Απαιτήσεις.

Κατηγορία ISOPEDIA