Υπολογισμός Αβεβαιότητας Αναλυτικών Μεθόδων

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων χρησιμοποιούνται συχνά ως πηγή πληροφορίας για διάφορους σκοπούς και για την λήψη σημαντικών αποφάσεων (π.χ. συμμόρφωση ή μη ενός προϊόντος με συγκεκριμένη προδιαγραφή). Γίνεται, επομένως, γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη για τα χημικά εργαστήρια να παρέχουν στους πελάτες τους αποτελέσματα αναλύσεων που να μπορούν να εύκολα να αξιοποιηθούν. Για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να συνοδεύει ένα αποτέλεσμα ανάλυσης είναι μια κατάλληλη δήλωση της αβεβαιότητάς του.

Το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης είναι μόνο μια εκτίμηση της πραγματικής τιμής (true value) του μετρούμενου μεγέθους (π.χ. συγκέντρωσης). Το αποτέλεσμα της μέτρησης αποκλίνει από την πραγματική τιμή λόγω συστηματικών (systematic) και τυχαίων (random) σφαλμάτων. Έτσι, χρησιμοποιείται όρος αβεβαιότητα για να περιγράψει αυτή την «έλλειψη τελειότητας».

Εξάλλου, το Πρότυπο σύμφωνα με το οποίο διαπιστεύονται τα εργαστήρια δοκιμών (ISO/IEC 17025:2005) απαιτεί από τα εργαστήρια «να διαθέτουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων».

Πιθανές πηγές αβεβαιότητας σε Αναλύσεις είναι οι παρακάτω:

  • Συνθήκες μεταφοράς /αποθήκευσης δειγμάτων
  • Εξοπλισμός (π.χ. διακρίβωση, διακριτική ικανότητα)
  • Καθαρότητα αντιδραστηρίων
  • Εκτιμούμενη στοιχειομετρία (π.χ. ατελής αντίδραση, παραπροϊόντα)
  • Ιδιότητες δείγματος (π.χ. παρεμποδίσεις)
  • Υπολογισμοί (π.χ.καμπύλες βαθμονόμησης, στρογγυλοποιήσεις)
  • Συνθήκες ανάλυσης (π.χ. περιβαλλοντικές)
  • Χειριστές / Αναλυτές

Η PRIORITY, αναλαμβάνει την ανάπτυξη οδηγιών εκτίμησης αβεβαιότητας για κάθε μέθοδο του εργαστηρίου καθώς και την δημιουργία των αντιστοιχών υπολογιστικών φύλλων. Ο υπολογισμός είναι σύμφωνος με την μεθοδολογία του Guide to the Uncertainty of Measurement και της Eurachem.

Κατηγορία ISOPEDIA