Υποχρεωτική Πιστοποίηση και Διαπίστευση Μονάδων Υγείας

Ο έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν Διαγνωστικά Κέντρα, εργαστήρια βιολογικών δειγμάτων, ιατρεία και πολυϊατρεία, δηλ. οι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), καθίσταται υποχρεωτικός από το Νόμο 4025 (ΦΕΚ 228/ 2.11.2011) με τίτλο “Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις” του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή.

Σε όλη την Ευρώπη η εφαρμογή μεθόδων εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, η συμμετοχή σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (διεργαστηριακά), η εφαρμογή βέλτιστων επιστημονικών πρακτικών, η πιστοποίηση κατά ISO 9001 και η διαπίστευση κατά ISO 15189 καθίσταται σταδιακά υποχρεωτική.

Για τους φορείς ΠΦΥ ο έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών τους αποδεικνύεται με την εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001, παράλληλα με την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με κάθε δομή. Ιδιαίτερα για τις δομές που περιέχουν εργαστήριο βιολογικών δειγμάτων, υπάρχει μία ακόμα απαίτηση: η διαπίστευση κατά ISO 15189: Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence, η οποία συνιστά επίσημη αναγνώριση ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις/ εξετάσεις, και ως εκ τούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του.

Τόσο η πιστοποίηση κατά ISO 9001 με παράλληλη εφαρμογή βέλτιστων διεθνών πρακτικών όσο και η διαπίστευση κατά ISO 15189 απαιτούν τη συνεργασία με έναν ειδικό του μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας που να έχει καθοδηγήσει δομές ΠΦΥ στα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001 και ISO 15189 και στις βέλτιστες πρακτικές διοίκησης υπηρεσιών υγείας.

Η PRIORITY, με την εμπειρία της σε περισσότερες από 50 δομές ΠΦΥ, τις οποίες έχει υποστηρίξει για την εφαρμογή βέλτιστων διεθνών πρακτικών και Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 15189, είναι σε θέση:

  • να σας οδηγήσει στον εντοπισμό των αναγκών σας για καθιέρωση νέων πρακτικών λειτουργίας και για τη συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,
  • να συντάξει τις απαιτούμενες διαδικασίες και πρωτόκολλα,
  • να εκπαιδεύσει τα στελέχη σας στην εφαρμογή των διαδικασιών,
  • να επαληθεύσει την καλή τήρηση των διαδικασιών και
  • να σας υποστηρίξει καθ’ όλη τη διαδικασία της πιστοποίησης και της διαπίστευσης.

Επιπλέον, η PRIORITY μπορεί να σας υποστηρίξει στα θέματα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και συμμετοχής σε προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας καθιερώνοντας τις απαραίτητες διαδικασίες, παρέχοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις στο προσωπικό και αξιολογώντας τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τα ανωτέρω πρότυπα και πρακτικές, τη μεθοδολογία μας και τα οφέλη που προκύπτουν για εσάς.

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ