Νέα Ε.Φ.Ε.Τ.

Δέσμευση 339.559,26 κιλών προϊόντων τομάτας
Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων – ντομάτας, από την οποία δεσμεύτηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων, προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά από επιθεώρηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί υπό απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, χωρίς να πληροί καμία από τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος II, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004, που αφορά τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής και ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης δεν εφαρμόζει και δεν διατηρεί πάγιες διαδικασίες βάσει των αρχών του HACCP ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών τροφίμων.

Παράλληλα, οι επιθεωρητές προχώρησαν στη δέσμευση διαφόρων ειδών προϊόντων με βάση την τομάτα, συνολικού βάρους 339.559,26 κιλών, για τα οποία ζητήθηκε η διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων ως προς την καταλληλότητά τους πριν την απελευθέρωσή τους στην αγορά.

Για όλες τις παραπάνω παραβάσεις θα προχωρήσει η διαδικασία των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.

Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ