Νέα έκδοση προτύπου για την ασφάλεια τροφίμων ISO 22000:2018

13 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση, στις 18 Ιουνίου 2018 δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο πρότυπο ISO 22000. Ακολουθώντας τη δομή των νέων αναθεωρημένων προτύπων (High Level Structure), είναι πλέον αρκετά ποιο απλή η παράλληλή εφαρμογή του με άλλα πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 και το ISO 14001:2015.

Οι βασικές αλλαγές της νέας έκδοσης είναι:

  • Αναλυτική επεξήγηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στο πρότυπο (με χρήση όρων, όπως περιγράφονται στις οδηγίες του Codex Alimentarius)
  • Έμφαση στην εφαρμογή του προτύπου και στη ζωική παραγωγή (ζωοτροφές)
  • Αναγνώριση των ενδιαφερόμενων μερών (interested parties)  και των προσδοκιών τους, καθώς και ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (business context). Στη συγκεκριμένη ενότητα, κατά την αναγνώριση του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος,  το πρότυπο εισάγει έννοιες όπως κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), άμυνα τροφίμων (food defense), νοθεία – απάτη τροφίμων (food fraud) και την εκ πρόθεσης επιμόλυνση (intentional contamination)
  • Ανάλυση των επιχειρηματικών κινδύνων και ευκαιριών, πέραν των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων (το πρότυπο πλέον απαιτεί την εφαρμογή του κύκλου του Deming (Plan – Do – Check – Act) τόσο σε επίπεδο προϊόντος, όσο και σε επίπεδο επιχείρησης)
  • Έμφαση στις έννοιες της ηγεσίας (leadership) και της δέσμευσης της διοίκησης (management commitment)
  • Διαχείριση των αλλαγών που έχουν αναγνωριστεί και σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων
  • Απαιτήσεις για προμηθευτές (υλικών/ υπηρεσιών) & υπεργολάβους
  • Ανάλυση επικινδυνότητα με προσθήκη, πέραν των αλλεργιογόνων, και της ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Η χρονική περίοδος μετάβασης στο νέο πρότυπο αναμένεται να ακολουθήσει την λογική των άλλων προτύπων. Βάσει αυτής, η επικαιροποίηση  των συστημάτων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το πρότυπο ISO 22000 πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του προτύπου, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο 2021.

Κατηγορία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ