Κατευθυντήριες γραμμές για την επικοινωνία της επικινδυνότητας

Στο πλαίσιο μιας κοινής πρωτοβουλίας με τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας τροφίμων των κρατών- μελών, η EFSA δημοσίευσε στις 13 Ιουλίου 2012 κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την επικοινωνία της επικινδυνότητας με τίτλο : «Όταν τα τρόφιμα κρύβουν …εκπλήξεις – Εγγυημένες συνταγές επικοινωνίας της επικινδυνότητας».

Απώτερος στόχος της επικοινωνίας της επικινδυνότητας είναι η παροχή στήριξης στους ενδιαφερόμενους, στους καταναλωτές και στο ευρύ κοινό για να κατανοήσουν το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση της επικινδυνότητας, έτσι ώστε να καταλήξουν ενδεχομένως σε μια ισορροπημένη κρίση που θα αντικατοπτρίζει τα πραγματικά δεδομένα όσον αφορά το ζήτημα που τους απασχολεί και θα συμβαδίζει με τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους αξίες.

Η αποτελεσματική επικοινωνία της επικινδυνότητας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία ενός ολοκληρωμένου και υπεύθυνου προγράμματος διαχείρισης της επικινδυνότητας. Μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας της επικινδυνότητας είναι δυνατό: 1) να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με ορισμένο προϊόν και ως εκ τούτου να το χρησιμοποιούν ή να το καταναλώνουν με ασφάλεια, 2) να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης σε άρτια καταρτισμένες αξιολογήσεις επικινδυνότητας και αποφάσεις διαχείρισης καθώς και στη συναφή προβληματική περί επικινδυνότητας/οφέλους, 3) να κατανοήσει καλύτερα η κοινή γνώμη τη φύση των διατροφικών κινδύνων και τα πρότυπα που εγγυώνται την ασφάλεια των τροφίμων, και 4) να παρέχεται ορθή, ακριβής και προσήκουσα πληροφόρηση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ ποικίλων προτάσεων οι οποίες πληρούν τα δικά τους κριτήρια «αποδοχής επικινδυνότητας».

Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να βοηθήσει όλους τους επαγγελματίες υπεύθυνους διαχείρισης και επικοινωνίας της επικινδυνότητας στον τομέα των τροφίμων να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα επικοινωνίας που θα ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες γενικές απαιτήσεις και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων αποδεκτών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμβολή υψηλής ποιότητας επιστημονικών γνώσεων καθώς και τη δίκαιη εκπροσώπηση των αξιών και των προτιμήσεων της κοινής γνώμης.

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί έναν ακόμη γενικό οδηγό για την επικοινωνία της επικινδυνότητας, αλλά παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, τις μεθόδους αξιολόγησης της επικινδυνότητας και τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, η EFSA ξεκίνησε το παρόν έργο από κοινού με τα μέλη της AFCWG (ομάδα εργασίας για την επικοινωνία της επικινδυνότητας του συμβουλευτικού σώματος της EFSA) στην οποία συμμετέχουν ενεργά εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα επανεξετάζονται περιοδικά και θα ενημερώνονται με νέες μελέτες περιπτώσεων βέλτιστων πρακτικών. Σύμφωνα με το πνεύμα αυτής της πρωτοβουλίας συνεργασίας, όλα τα σχόλια από τους επαγγελματίες είναι ευπρόσδεκτα στο: [email protected].

Το κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών μπορεί να αναζητηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο σε 4 γλώσσες (ΕΝ, DE, FR, IT)

http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/riskcommguidelines.htm

Σημειώνεται ότι αναμένεται η μετάφραση του εγχειριδίου και στα Ελληνικά στις αρχές Σεπτεμβρίου οπότε και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.
Κατηγορία ΤΡΟΦΙΜΑ