Κανονισμός REACH – Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών Ουσιών (ΦΑΠΟ)

Στην ιστοσελίδα του ECHA μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για τα Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών Ουσιών ΦΑΠΟ (SIEF) που έχουν δημιουργηθεί για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικών με χημικές ουσίες με στόχο την καταχώριση τους σύμφωνα με όσα ορίζει ο κανονισμός REACH. Όσοι έχουν προκαταχωρίσει ουσίες πρέπει να συμμετάσχουν στο σχετικό ΦΑΠΟ που έχει δημιουργηθεί.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ