Περιβαλλοντική Πιστοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα, η οποία πιστοποιήθηκε για όλα τα Καταστήματά της (359) και όλα τα κτήρια διοίκησης (24), συνολικού εμβαδού 187.831 μ2, κατά τα περιβαλλοντικά πρότυπα EMAS και ISO 14001:2004. Το EMAS προκύπτει από τα αρχικά του Eco-Management and Audit Scheme, δηλαδή Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου, ενός μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μητρώο του οποίου καταχωρούνται οι οργανισμοί που δεσμεύονται και βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση. Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων, οι αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας και η παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών προς το κοινό, είναι βασικοί παράγοντες που διαφοροποιούν και ξεχωρίζουν το EMAS από άλλα πρότυπα.

Η πιστοποίηση ουσιαστικά επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) στην Τράπεζα. Αποτελεί δηλαδή το επιστέγασμα της συστηματικής προετοιμασίας του οργανισμού, που ξεκίνησε με την υιοθέτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος το 2003 και ωρίμασε μέσα από το τριετούς διάρκειας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “GREENbanking4 LIFE”.

Η Μονάδα Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οργανώνει την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Για την πληρέστερη συλλογή δεδομένων, την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, καθώς και την υλοποίηση των εκάστοτε περιβαλλοντικών στόχων, έχει οριστεί σε κάθε Κατάστημα και κάθε κτήριο Διοίκησης ένας ειδικά εκπαιδευμένος εργαζόμενος ως Συντονιστής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Η ανάλυση όλων των δεδομένων που γίνεται από τη Μονάδα Περιβάλλοντος βάσει διεθνών προδιαγραφών, επιβεβαιώνεται από εξωτερικούς επιθεωρητές – επαληθευτές.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ