Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων: Από τη θεωρία στην πράξη μέσω του προτύπου PAS 2050:2011

Το Ανθρακικό Αποτύπωμα ενός Προϊόντος είναι η ποσότητα των αερίων θερμοκηπίου (Green House Gases, GHG – διοξείδιο του άνθρακα CO2, μεθάνιο CH4, υποξείδιο του αζώτου Ν2Ο, υδροφθοράνθρακες HFCs, υπερφθοράνθρακες PFCs και εξαφθοριούχο θείο SF6) που εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια ζωής (κύκλο ζωής) του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής του, της χρήσης του και της τελικής απόρριψής του. Περιλαμβάνει επίσης τις εκπομπές που προκαλούνται από τη μεταφορά του προϊόντος κατά τη διανομή του στα σημεία πώλησης καθώς και της απόρριψης της συσκευασίας από τον τελικό καταναλωτή.

Το PAS2050 – Specificationfortheassessmentofthelifecyclegreenhousegasemissionsof goods and services που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2008 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων (British Standards Institution – BSI) είχε ως στόχο την παροχή μιας αξιόπιστης και εφαρμόσιμης από όλους τους τύπους επιχειρήσεων μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προϊόντων και υπηρεσιών.

Το PAS 2050, το οποίο εκδόθηκε υπό τη μορφή του προτύπου ελεύθερης πρόσβασης (PAS- PublicallyAvailableSpecification) προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας (35000 downloads από την ιστοσελίδα του BSI από 80 χώρες). Μέσω της εφαρμογής του PAS 2050 πολλές επιχειρήσεις απέκτησαν πληρέστερη εικόνα της πορείας των προϊόντων εντός και εκτός της επιχείρησης και αναγνώρισαν έτσι σημεία με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους.

Το μεγάλο αυτό ενδιαφέρον προκάλεσε ουσιαστικά και την ανάγκη αναθεώρησης του προτύπου καθώς υπήρξαν περιοχές εφαρμογής (εκπομπές αεροσκαφών, έμμεση χρήση γης, κεφαλαιουχικά προϊόντα κ.α.) όπου απαιτούνταν περισσότερες διευκρινήσεις – οδηγίες εφαρμογής.

Έτσι το 2011 εκδόθηκε το αναθεωρημένο πρότυπο PAS 2050 με βασικούς στόχους:

 • να διευκρινίσει ασάφειες που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του προτύπου
 • να λάβει υπόψη τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις της γνώσης και της τεχνολογίας
 • να αντικατοπτρίσει την εμπειρία των χρηστών του προτύπου
 • να μειωθούν οι περιττές διαφορές μεταξύ της μεθοδολογία PAS 2050 και άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων μεθόδων – ιδιαίτερα τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο (WRI), το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).

Η PRIORITY αναλαμβάνει:

 • την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων, με βάση τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τους λογαριασμούς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και τις καταναλώσεις καυσίμων
 • την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των πρακτικών του προσωπικού
 • την ανάλυση κόστους – οφέλους και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων μηδενικού ή χαμηλού κόστους για εξοικονόμηση ενέργειας: μείωση κόστους ενέργειας, μείωση συνεισφοράς στην εκπομπή CO2, σύγκριση με κόστος επένδυσης
 • τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτυπώματος σύμφωνα με το PAS 2050

Η PRIORITY διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας καθώς:

 • διαθέτει Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας στελεχωμένο με 3 μηχανικούς
 • είναι η μοναδική εταιρεία που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία έργο εξοικονόμησης ενέργειας σε δίκτυο μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, με εξοικονόμηση ύψους 15% του ετήσιου κόστους
 • έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας
Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ