Διεθνής Πιστοποίηση Αειφορίας – ISCC για την εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Αειφορίας στην εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISCC – EU Certification.

Η εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εκκόκκιση βαμβακιού, πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την Παραγωγή αειφόρου βαμβακόσπορου από βαμβάκι και βαμβακέλαιου από αειφόρο βαμβακόσπορο και πληρώντας τα κριτήρια αειφορίας των πρώτων υλών της, μπορεί να τις χρησιμοποιεί για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Το πρότυπο ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) έχει σχεδιασθεί για να βοηθήσει στην προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στον περιορισμό της έκλυσης των αερίων του θερμοκηπίου και στην ορθή και αειφόρο διαχείριση των ενεργειακών πόρων. Χωρίς την πιστοποίηση ISCC, εάν οι πρώτες ύλες των βιοκαυσίμων δεν είναι αειφόρες δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος διαχείρισης κατα ISCC είναι υποχρεωτική σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην:

  • καλλιέργεια ενεργειακών φυτών
  • χρήση σπόρων φυτών για παραγωγή λαδιού για βιοντήζελ
  • συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων
  • προσωρινή αποθήκευση και πρωτογενή επεξεργασία λιπών και ελαίων
  • τελική επεξεργασία και παραγωγή βιοκαυσίμων

Η ΠΑΓΓΑΙΑ ΑΕΒΕ επέλεξε τους Συμβούλους της PRIORITY για τη Διεθνή Πιστοποίηση Αειφορίας της κατά ISCC.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ