Δημοσιεύτηκε το νέο ISO 14001:2015

Δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015, με σκοπό τη θέσπιση κριτηρίων που καλύπτουν καλύτερα τις επιχειρησιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών και την καθιέρωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης ως στρατηγικό στόχο αυτών..

Το αναθεωρημένο πρότυπο, ακολουθεί τη νέα δομή των προτύπων ISO (ANNEX SL) και περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν:

  • Στην καθιέρωση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Στον αυξημένο ρόλο της Διοίκησης στην εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Στην κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου του καθώς και στην κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών.
  • Στην προστασία του περιβάλλοντος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως δέσμευση στην πολιτική της επιχείρησης αναφέροντας προληπτικές ενέργειες και δράσεις για την προαγωγή της χρήσης αειφόρων πηγών ενέργειας και άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής.
  • Στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι μετρήσιμες, αξιολογήσιμες και να επιδέχονται βελτιώσεις.
  • Στην ανάλυση και τον προσδιορισμό των κινδύνων και των ευκαιριών βελτίωσης για τον οργανισμό, που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης.
  • Στον προσδιορισμό περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής προϊόντων ή υπηρεσιών (αλυσίδα αξίας).
  • Στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και ευαισθητοποίηση, με ίση αντιμετώπιση και των δύο.
  • Στην «τεκμηριωμένη πληροφόρηση» των ενεργειών της επιχείρησης / οργανισμού, δίνοντας την ευελιξία να συμπεράνει αυτή ποιες «διαδικασίες», απαιτούνται και να τηρεί τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή (χαρτί, ηλεκτρονικά, cloud, κ.λπ.).

Για να γνωρίσετε τις αλλαγές που επιφέρει η νέα έκδοση, η PRIORITY σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει στις 19-11-2015 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», όπου θα σας φιλοξενήσουμε και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το νέο πρότυπο ISO 14001:2015. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κατηγορία ISOPEDIA ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ