Η αναθεώρηση του προτύπου ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση

Το ζητούμενο για ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις είναι ο εντοπισμός και αξιοποίηση των ευκαιριών εκείνων που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες δαπάνες ενεργειακών και περιβαλλοντικών πόρων και μειωμένο κόστος διαχείρισης αποβλήτων.

Στο πνεύμα αυτό, το πρότυπο ISO 14001 βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης και καλεί τους οργανισμούς να προάγουν τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε στρατηγικό στόχο, αναλύοντας εις βάθος όλες τις δομές και τις δραστηριότητές τους.

Κάθε επιχείρηση πρέπει πλέον να προσδιορίζει όλους τους κινδύνους, αδυναμίες, απειλές και ευκαιρίες βελτίωσης που επηρεάζουν την περιβαλλοντική της επίδοση και να τα εντάσσει σε ένα στρατηγικό σύστημα διαχείρισης που θα στοχεύει στην  περιβαλλοντικής προστασίας και όχι απλά στην αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης.

Η απαίτηση του νέου προτύπου για τη κατάρτιση ολοκληρωμένου πλάνου δράσης, την καθιέρωση πιο ουσιαστικής επικοινωνίας (προσέγγιση με EMAS) και τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής προϊόντων, εκσυγχρονίζει το ISO 14001 στο πνεύμα του νέου ISO 9001:2015, του 45001 που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001, του 27001:2013, του 15189:2012, του 22301:2012, του 50001:2011, κ.α.

Οι οργανισμοί πλέον θα πρέπει να αξιολογούν τα αποτελέσματα του risk assessment και να αποδεικνύουν τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης και όχι μόνο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η νέα έκδοση του ISO 14001 αναμένεται προς το τέλος του 2015 με πρόβλεψη για επαρκή περίοδο μετάβασης.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ