Νεο πρότυπο ISO 20121 Sustainable Event Management

Το νέο πρότυπο ISO 20121:2012, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τους πρόσφατους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, αποσκοπεί στην διοργάνωση αποτελεσματικών εκδηλώσεων, από τοπικές εκδηλώσεις έως μεγάλα γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην τοπική οικονομία και μεγιστοποιώντας:

  • την αποδοτικότητα της εκδήλωσης,
  • την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας και
  • την συμπαράσταση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Το ISO 20121 έχει αναπτυχθεί για τη βιομηχανία των εκδηλώσεων προκειμένου να συνεισφέρει στη προτεραιοποίηση της βιωσιμότητας κατά τη διαχείριση και την παράδοση κάθε εκδήλωσης. Το πρότυπο λαμβάνει υπ’ όψη τη γεωγραφική περιοχή, πολιτιστικά, κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα της κάθε εκδήλωσης. Το ISO 20121 επιτρέπει την κατανόηση και την υιοθέτηση μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής. Επίσης επιτρέπει τον εκ των προτέρων εντοπισμό όλων των πιθανών επιπτώσεων, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για την μείωση ή την παρεμπόδιση των αρνητικών επιπτώσεων. Με βάση το βρετανικό πρότυπο BS 8901, το ISO 20121:2012 είχε δημοσιευθεί εγκαίρως για τους Ολυμπιακούς αγώνες και συνείσφερε στην βιωσιμότητα της εκδήλωσης.

H PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 1.000 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους κλάδους της οικονομίας, είναι σε θέση να οδηγήσει εταιρείες και οργανισμούς στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, κατά ISO 20121.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ