Πιστοποίηση ISO 14001 για το Ιατρικό Αθηνών με την υποστήριξη της PRIORITY

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, θέλοντας να συμβάλλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέθεσε στην PRIORITY την ανάπτυξη συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 στις κλινικές Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Μαιευτική-Γυναικολογική “Γαία”.

 Στα πλαίσια του έργου αυτού, η PRIORITY ανέλαβε:

  • την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Κλινικών
  • την ανάδειξη των σημαντικότερων επιπτώσεων που απαιτούν πρόσθετα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψιν τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές
  • την ανάπτυξη και καθιέρωση διαδικασιών και προγραμμάτων με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων
  • την ανάπτυξη Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης
  • την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Με την ανάπτυξη και πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001, ο Ομιλος Ιατρικού Αθηνών αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο δεσμεύεται για για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των πόρων του και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. Η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων, επιβεβαιώνει τον πρωταρχικό στόχο του Ομίλου για διαρκή εμπλουτισμό και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ