10 Δεκεμβρίου: Ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 14001:2015 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία

Τον Σεπτέμβριο του 2015 δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανησυχίες της κοινωνίας και αλλάζει την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, τοποθετώντας το περιβάλλον στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

Το αναθεωρημένο πρότυπο, ακολουθεί τη νέα δομή των προτύπων ISO (Annex SL) και περιλαμβάνει πρόσθετες απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν:

  • στον καθορισμό περιβαλλοντικής στρατηγικής, στην καθιέρωση περιβαλλοντικών KPIs και στην υποχρέωση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων
  • στην ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης και στην αξιολόγηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
  • στην ανάλυση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών βελτίωσης που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης
  • στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών
  • στην προαγωγή της χρήσης αειφόρων πηγών ενέργειας, στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην εξασφάλιση της αειφορίας ως μέρος της συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής
  • στην πλήρη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών διαδικασιών στις καθημερινές διαδικασίες λειτουργίας
  • στην ενιαία εσωτερική και εξωτερική περιβαλλοντική επικοινωνία
  • στο συστηματικό έλεγχο των αλλαγών που επηρεάζουν την περιβαλλοντική απόδοση
  • στα περιβαλλοντικά κριτήρια που πρέπει να απαιτούνται από προμηθευτές, υπεργολάβους και συνεργάτες.

Για να γνωρίσετε τις αλλαγές που επιφέρει η νέα έκδοση, η PRIORITY σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει στις 10-12-2015 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», όπου θα σας φιλοξενήσουμε και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το νέο πρότυπο ISO 14001:2015.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ