Τo ΕΣΥΔ μέλος των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΑ στον τομέα διαπίστευσης φορέων επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το αρμόδιο Συμβούλιο της European Cooperation for Accreditation, EA MAC, κατά τη συνεδρίαση του την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2014 έλαβε θετική απόφαση για την ένταξη του Ε.ΣΥ.Δ. ως μέλος στη νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης.

Η ένταξη στη νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης που υιοθέτησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Διαπίστευση για τη διαπίστευση φορέων επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, (EA MLA for GHG), έγινε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαξιολόγησής του ΕΣΥΔ στο πεδίο αυτό.

Το Ε.ΣΥ.Δ.  είναι ανάμεσα στους φορείς διαπίστευσης που υπέγραψαν τη συμφωνία όπως προβλέπεται στο Άρθρο 64 του Ευρωπαїκού Κανονισμού Νο. 600/2012 και συνεπώς, σύμφωνα με το Άρθρο 66 του ίδιου Κανονισμού, οι διαπιστευμένοι ελληνικοί φορείς επαλήθευσης έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με αποτελέσματα αποδεκτά στην Ευρώπη.

Πηγή: www.esyd.gr

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ