Σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2

Η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί να μειώσει έως το 2050 τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και γι’ αυτό διερευνά την προοπτική της πλήρους απαλλαγής από τις εκπομπές CO2 .

Τον Μάρτιο του 2011 η Ε.Ε. δημοσίευσε τον χάρτη πορείας για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο οποίος καλύπτει το σύνολο της οικονομίας. Παράλληλα, καταρτίζει συγκεκριμένα σχέδια για κάθε τομέα, εκ των οποίων το πλέον πρόσφατο είναι ο ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050.

Καθώς οι μελλοντικές ανάγκες και προμήθειες είναι δύσκολο να προβλεφθούν, το σχέδιο αυτό παρουσιάζει διάφορα σενάρια που εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις, προκλήσεις, αλλά και δυνατότητες εκσυγχρονισμού του ενεργειακού συστήματος. Τα σενάρια αυτά λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές αλλαγές στις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα, στην τεχνολογία και στα δίκτυα.

Τα σενάρια καταρτίστηκαν με βάση διαφορετικούς συνδυασμούς των τεσσάρων βασικών τρόπων απαλλαγής από τις εκπομπές CO2: ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνική ενέργεια και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Διαπιστώθηκαν τα εξής:

  • η απαλλαγή από τις εκπομπές CO2 είναι εφικτή και, μακροπρόθεσμα, είναι λιγότερο δαπανηρή από τις σημερινές πολιτικές
  • η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καθοριστική σημασία, ανεξάρτητα από το ενεργειακό μίγμα που θα επιλεγεί
  • οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών πρέπει να ξεκινήσουν σήμερα, έτσι ώστε να αποφευχθούν δαπανηρότερες αλλαγές στο μέλλον
  • η ύπαρξη κοινής ενεργειακής αγοράς έχει καθοριστική σημασία για τη διατήρηση του ενεργειακού κόστους σε χαμηλά επίπεδα και τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Η κοινή ενεργειακή αγορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2014.

Όλα τα σενάρια θα εξαρτηθούν από τη δράση που θα αναλάβει κάθε χώρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ανεξάρτητα όμως από τις προσπάθειες απαλλαγής από τις εκπομπές CO2, τα ενεργειακά δίκτυα της Ε.Ε. απαιτούν επενδύσεις για την αντικατάσταση των απηρχαιωμένων υποδομών τους, μερικές από τις οποίες είχαν κατασκευαστεί πριν από 40 χρόνια.

Καθώς οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν μέχρι το 2030, είναι αναγκαίο να γίνουν σήμερα επενδύσεις σε “ευφυή” διασυνδεδεμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και σε βελτιωμένες τεχνολογίες για αποτελεσματικότερη παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας. Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με μια κοινή ενεργειακή αγορά, θα διασφαλίσουν τη μείωση των τιμών μακροπρόθεσμα. Το κόστος θα αντισταθμιστεί από το υψηλό επίπεδο αειφόρων επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές.

Κατά τα επόμενα έτη θα υποβληθούν προτάσεις με βάση την προσέγγιση του χάρτη πορείας, αρχής γενομένης από τα μέτρα που θα ληφθούν το επόμενο έτος για την εσωτερική αγορά, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πυρηνική ασφάλεια.

Πηγή: Eurocharity

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ