Περιβαλλοντικά βραβεία

To Plant Management διοργανώνει για πρώτη χρονιά τα Environmental Awards, τα βραβεία που αναδεικνύουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης Διαδικασιών και Πρωτοβουλιών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία από Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – σε τομείς όπως: Waste management, Water Stewardship, Energy Efficiency, Carbon Management, Environmental Health Protection, Sustainable Built Environment, Supply Chain Sustainability κ.λπ. σε συνεργασία με ανεξάρτητη ομάδα αξιολόγησης που αποτελείται από διακεκριμένους επιστημονικούς ακαδημαϊκούς συνεργάτες και εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων.

Τα Environmental Awards απευθύνονται σε όλες τις Επιχειρήσεις – Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν εφαρμόσει (την τελευταία 3ετία) επιτυχημένες πρακτικές ή έχουν εγκαταστήσει τεχνολογίες για την αποτελεσματική εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή διαχείριση των υγρών ή στερεών αποβλήτων, που προκύπτουν από την παραγωγική τους διαδικασία ή τη λειτουργία τους.

Επίσης απευθύνονται σε επιχειρήσεις – οργανισμούς που με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας μεγιστοποιούν την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν, μειώνουν τις εκπομπές των ρύπων που παράγουν, διαχειρίζονται αποδοτικά την ενέργεια που καταναλώνουν, ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντική όχληση που προκύπτει από τις δραστηριότητές τους κ.λ.π.

Ακόμη, αφορούν επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει επιτυχημένες πρακτικές επικοινωνίας για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφορία.
Τα βραβεία χωρίζονται σε δύο διακριτούς πυλώνες και στον κάθε ένα από αυτούς υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βραβείων.

  • Πυλώνας Α: Βραβεία σε Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς για τη βέλτιστη χρήση / αξιοποίηση διαδικασιών και πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.
  • Πυλώνας Β: Βραβεία σε Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Aνάδοχοι Έργων ή Συμπράκτες τους για τη βέλτιστη χρήση, αξιοποίηση διαδικασιών και πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Στην Τελετή Απονομής των βραβείων, θα δοθούν Τιμητικά Βραβεία σε άτομα ή στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών ως αναγνώριση για τη συνεισφορά τους στη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του επιχειρείν και την αέναη προσπάθειά τους για την προστασία του περιβάλλοντος με στόχο την αειφορία.

Σκοπός των βραβείων είναι να αναδειχθούν οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης έργων, διαδικασιών και πρωτοβουλιών, οι οποίες συνεισφέρουν και υποστηρίζουν την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη συνεισφορά επιχειρήσεων και οργανισμών στην εθνική οικονομία και την κοινωνία. Οι βέλτιστες πρακτικές που θα διακριθούν στον διαγωνισμό θα καταγραφούν οργανωμένα, με στόχο να γνωστοποιηθούν ευρέως σε στελέχη όλων των κλάδων της οικονομίας, εργαζόμενους, φοιτητές, κοινή γνώμη με ειδικά άρθρα, αφιερώματα περιοδικών, ειδικές εκδηλώσεις, ομιλίες κ.λ.π. Αναμενόμενο από την αναγνώριση και δημοσιοποίησή τους είναι αφενός μεν η μείωση της περιβαλλοντικής επίδρασης και, αφετέρου, η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ώστε κάθε χρόνο αυτές να επιτυγχάνουν καλύτερα περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινήσεις για την αίτηση συμμετοχή σας στον διαγωνισμό.

Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ