Ενεργειακοί Έλεγχοι σε όλες τις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις

 

Σε εφαρμογή της νομοθεσίας για του ενεργειακούς ελέγχους η οποία ψηφίστηκε με τον νόμο 4342/2015 το Υπουργείο προχωρά πλέον στην πλήρη εφαρμογή του με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματα Αναγνώρισης Προσόντων και Πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων (Κ.Υ.Α. 178679, ΦΕΚ Β΄ 2337, 10/07/2017).

Οι επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία είναι οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, όσες δηλαδή απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα ή όσων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από ενεργειακούς ελεγκτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών του ΥΠΕΝ και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ελέγχου.

 

Όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται της απαίτησης του ενεργειακού ελέγχου υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζουν περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο.

 

Για όσες υπόχρεες επιχειρήσεις δεν συμμορφώνονται με τις προβλέψεις της νομοθεσίας προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Οικ. 178679.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ