Βραβείο περιβαλλοντικών επιδόσεων στη ΔΕΗ

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης για Βιώσιμη Ανάπτυξη (Management Αward for Sustainable Development) του έτους 2012 απονεμήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής των “Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η βράβευση αφορούσε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΔΕΗ και ειδικότερα την Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Πιστοποίηση, κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στους Θερμικούς και Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής της.

Από το 2006 μέχρι σήμερα, έχουν απονεμηθεί, από έγκριτους και ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης, στη ΔΕΗ δεκαεννέα (19) Πιστοποιητικά Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, από τα οποία τα 12 αφορούν Ατμοηλεκτρικούς και τα 14 Συγκροτήματα Υδροηλεκτρικών και μεμονωμένους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα, μετά από επιτυχείς συστηματικές – ετήσιες επιθεωρήσεις. Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πολιτικής περιβαλλοντικής διαχείρισης, το 92,6% της ισχύος της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα προέρχεται από Πιστοποιημένους Σταθμούς Παραγωγής.

Οι προσπάθειες αυτές, με την ένθερμη συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού των Σταθμών και υπό την καθοδήγηση και τον συντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος Παραγωγής, απέδωσαν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της ηλεκτροπαραγωγής όπως:

  • δραστική μείωση των εκπομπών συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών-υγρών αποβλήτων
  • μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών
  • ευαισθητοποίηση του προσωπικού
  • μαζική ανακύκλωση υλικών.
Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ