Πρότυπα ISO/CD για τον Βελτίωση Περιβαλλοντικής Επίδοσης Κτιρίων και Προϊόντων

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO, αποδεικνύοντας την σημαντικότητα που αποδίδει σε θέματα βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης, της διατήρησης των φυσικών πόρων, και της εξοικονόμησης ενέργειας, αναπτύσσει και πρόκειται να εκδώσει τα παρακάτω πρότυπα:

  • ISO/CD 14045 Περιβαλλοντική Διαχείριση

Αξιολόγηση της οικολογικής επίδοσης των προϊόντων – απαιτήσεις και οδηγίες

  • ISO/CD 11855-5 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίου – θέρμανση και σύστημα ψύξης

Τυποποίηση του σχεδιασμού νέων και υπαρχόντων κτιρίων, για αποδεκτή ποιότητα αέρα εσωτερικά, και την εφαρμογή μεθόδων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. 

  • ISO/CD 13153 – Πλαίσιο της διεργασίας σχεδιασμού για εξοικονόμηση ενέργειας, για τις μονοκατοικίες και μικρά εμπορικά κτίρια, με κριτήριο τον δείκτη κατανάλωσης ενέργειας.
  • ISO/CD 14067-1 Carbon footprint προϊόντων — Μέρος 1: Προσδιορισμός της ποσότητας – και των προδιαγραφών για ποσοτικοποίηση, καταγραφή και ανάπτυξη αναφορών σχετικά με την μείωση έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου.
Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ