Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Νόμος υπ’ αρίθμ. 3851 (ΦΕΚ 85/04.06.2010) Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σκοπός του άνω Νόμου Ν. 3851 είναι να καθορίσει το πλαίσιο και τους εθνικούς στόχους για τις Α.Π.Ε , με βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, μέχρι και το έτος 2020, και συγκεκριμένα :

 • Η ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε να είναι 20% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας
 • Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Α.Π.Ε να είναι τουλάχιστον 40% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Η συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε να είναι τουλάχιστον 20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη
 • Η συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε να είναι τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές

Η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε ή Σ.Η.Θ.Υ.Α χορηγείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε) με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Της Εθνικής Ασφάλειας
 • Της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας
 • Της εν γένει ασφάλειας των εγκαταστάσεων
 • Της ενεργειακής απόδοσης του έργου
 • Της ωριμότητας της υλοποίησης του έργου
 • Της δυνατότητας του αιτούντος για την υλοποίηση του έργου
 • Της δυνατότητας υλοποίησης σε συμμόρφωση με το ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε

Η απόφαση για την χορήγηση άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε και κοινοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε ή Σ.Η.Θ.Υ.Α δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση να λάβει άλλες άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία, όπως η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η χορήγηση άδειας παραγωγής αποτελεί προϋπόθεση της υποβολής αιτήματος για την χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων.

Επίσης καθορίζεται ότι η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ. Α ισχύει για 20 χρόνια (ή 25 χρόνια για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής) , με δυνατότητα παράτασης.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ