Πιστοποίηση της MTM κατά ISO 5001

Πιστοποιήθηκε με επιτυχία η Maran Tankers Management, Inc (MTM), εταιρεία διαχείρισης δεξαμενοπλοίων του Ομίλου Αγγελικούση, κατά ISO 50001 (πρότυπο διαχείρισης ενέργειας), στο πλαίσιο των προσπαθειών της να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος λειτουργίας της. Η ΜΤΜ εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, καθώς είναι πιστοποιημένη και κατά ISO 14001 (περιβαλλοντική διαχείριση) και OHSAS 18001 (υγεία και ασφάλεια στην εργασία).

H PRIORITY, με εμπειρία σε περισσότερα από 1.000 πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σε όλους κλάδους της οικονομίας, είναι σε θέση να οδηγήσει εταιρείες και οργανισμούς στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και στην πιστοποίησή του. Αναλαμβάνει επίσης να εκπαιδεύσει τα στελέχη στην εφαρμογή των νέων διαδικασιών και σε πρακτικές εξοικονόμησης πόρων και μείωσης κόστους ενέργειας.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ