Πρότυπο ISO 23045:2008 για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης νέων κτιρίων

To ISO 23045:2008: Building environment design — Guidelines to assess energy efficiency of new buildings παρουσιάζει απαιτήσεις σχεδιασμού και αξιολόγησης των κτιρίων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας.

Αποτελεί καλή πρακτική και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 23045:2008 κατά την Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων. Άλλωστε ο Νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ 89Α /2008) Μέτρα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις, δίνει έμφαση στην αξιολόγηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ