Το νέο πρότυπο ISO 21931-1:2010 αποσκοπεί στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κτιρίων

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, τα κτίρια απορροφούν σημαντικούς πόρους και συμβάλουν στη μετατροπή του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες και επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Το νέο πρότυπο ISO 21931-1:2010 πρότυπο αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων, παρέχοντας ένα διεθνώς συμφωνημένο πλαίσιο για μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά την εκτίμηση της περιβαλλοντικής διαχείρισής τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του ISO.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ