Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης / κλιματισμού

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 100 (ΦΕΚ 177 / 06.10.2010) – Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορισμός:

  • των προσόντων των επιθεωρητών κτιρίων και των επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων, της απαιτούμενης εκπαίδευσής τους, του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησής τους και χορήγησης σχετικού πιστοποιητικού κατόπιν εξετάσεων,
  • των οργάνων, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων,
  • της αμοιβής των ενεργειακών επιθεωρητών, και των διοικητικών κυρώσεων και των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και τους χορηγείται Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή (Α΄ ή Β΄ τάξης), η οποία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι:

  • Κτιρίου,
  • Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και
  • Εγκαταστάσεων κλιματισμού
Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ