Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων με την ΚΥΑ υπ’ αρίθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ 407/09.09.2010).

Σκοπός του Κανονισμού Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων είναι:

  • Να διαμορφώσει το πλαίσιο αρχών, τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
  • Να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό και φωτισμό
  • Να καθορίσει ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατάταξη των κτιρίων, το περιεχόμενο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, και την μορφή του πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου.

Τα νέα κτίρια πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στον κανονισμό (π.χ συντελεστής θερμοπερατότητας, συντελεστής απορροφητικότητας ηλιακής ακτινοβολίας, συντελεστής διαπερατότητας των υαλοπινάκων στην ηλιακή ακτινοβολία κλπ)

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και έκδοση πιστοποιητικού πραγματοποιούνται στα παρακάτω:

  • Επιθεώρηση κτιρίων σε νέα και ριζικώς ανακαινισμένα κτίρια τα οποία είναι πάνω από 1.000 m2.
  • Επιθεώρηση λεβήτων με ωφέλιμη ονομαστική ισχύς πάνω από 20 kW.
  • Επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού με ωφέλιμη ονομαστική ισχύ πάνω από 12 kW.

Σημαντικό εργαλείο στην υλοποίηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων είναι οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

Ο άνω Κανονισμός μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός από τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων,  και κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείριση Ενέργειας κατά BS EN 16001:2009, και Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ