Πρότυπο ΕΝ 62446 για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων

Το πρότυπο ΕΝ 62446: Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection καθορίζει τις μετρήσεις, τους ελέγχους καθώς και την σχετική τεκμηρίωση που απαιτούνται κατά την επίβλεψη της κατασκευής και την εγκατάσταση διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Συγκεκριμένα, το πρότυπο αυτό, το οποίο είναι διαθέσιμο και ως IEC 62446:2009, δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις για:

  • Επιθεώρηση της εγκατάστασης. Περιλαμβάνει ελέγχους στα κυκλώματα υπό συνεχή / εναλλασσόμενη τάση (π.χ. ρυθμίσεις παραμέτρων, προδιαγραφές υλικών) και στα συστήματα προστασίας από ηλεκτροπληξία (π.χ. διακόπτες διαρροής έντασης)
  • Πραγματοποίηση δοκιμών. Περιλαμβάνει δοκιμές τόσο για εγκαταστάσεις εναλλασσόμενης τάσης όσο και για κυκλώματα υπό συνεχή τάση (π.χ. έλεγχος πολικότητας, μέτρηση αντίστασης μόνωσης καλωδίων,  κλπ)
  • Σύνταξη των αναφορών. Περιλαμβάνει υποδείγματα εκθέσεων δοκιμών, αναφορών επιθεώρησης.
Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ