Αυστηροί έλεγχοι στην αγορά βιοκαυσίμων

Αλλεπάλληλους ελέγχους και «ασφυκτικό πρέσινγκ» ετοιμάζεται να ασκήσει το υπουργείο περιβάλλοντος στην αγορά των βιοκαυσίμων, με αφορμή την απόφαση που υπεγράφη προ ημερών για τη νέα κατανομή των ποσοτήτων του έτους 2011. Η αρχή θα γίνει στα τέλη Αυγούστου καθώς οι εταιρείες θα κληθούν να καταθέσουν τις εγγυητικές επιστολές ύψους από 120.000 ευρώ έως 1,4 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε Εγκύκλιο που υπογράφεται από το γενικό γραμματέα του ΥΠΕΚΑ Κ. Μαθιουδάκη και έχει ημερομηνία 11 Αυγούστου.

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία λήξης μετά την 31η Αυγούστου 2012. Περιέχει τα στοιχεία του δικαιούχου, το λόγο και το ποσό της εγγυοδοσίας, καθώς και δήλωση του εκδότη ότι θα καταβάλλει το ποσό της εγγύησης μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Στην ίδια ημερομηνία οι δικαιούχοι των κατανομών θα πρέπει να υποβάλουν τα τιμολόγια προμήθειας βαμβασκόσπορου , βαμβακέλαιο, χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων, τηγανελαίων και ζωικών λιπών, που θα χρησιμοποιηθούν για παραγωγή βιοντίζελ. Τέλος οι εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν και διάφορα άλλα φορολογικά και εταιρικά και φορολογικά δικαιολογητικά όπως φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

Η εγκύκλιος αναφέρει επιπρόσθετα ότι οι ιδιοπαραγωγοί βιοντίζελ θα πρέπει να υποβάλουν θεωρημένα αντίγραφα των εγγραφών στο βιβλίο αποθήκης της εταιρείας τα οποία να αποδεικνύουν με σαφήνεια την παραγωγή και ύπαρξη των δηλουμένων ποσοτήτων βαμβακόσπορου και την αποκλειστική διάθεσή του για παραγωγή αυτούσιου βιοντίζελ.

Ήδη από την απόφαση της κατανομής το ΥΠΕΚΑ έχει καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις φέτος για όσες εταιρείες διαπιστωθεί ότι οι δηλώσεις ποσοτήτων που έκαναν δεν ανταποκρίνονται στις συμφωνίες που έχουν κάνει για συμβολαιακή καλλιέργεια ενεργειακών φυτών αλλά και στα τιμολόγια αγοράς σπόρων ή χρησιμοποιημένων ελαίων.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η εγκύκλιος, αναφέρει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά και σε μηνιαία βάση τους πίνακες για τα μηνιαία στοιχεία που αφορούν στις συναλλαγές με τα διυλιστήρια αλλά και με τις εταιρείες εμπορίας ενώ ταυτόχρονα αντίστοιχοι πίνακες θα υποβάλλονται και από τις εταιρείες διύλισης και εμπορίας για τις συναλλαγές τους με εταιρείες βιοντίζελ.

Κατηγορία ΕΝΕΡΓΕΙΑ