Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)

Σε διαβούλευση έθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

Το Υπουργείο Ανάπτυξης  καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέσω του opengov.gr, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2014 για τη διασφάλιση των συνθηκών που θα καταστήσουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ελκυστική στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο Εθνικό Σχέδιο περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον για τον τρόπο που τους επηρεάζει από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και παρόλο που αποτελεί εθελοντική αυτοδέσμευση επιχειρήσεων και οργανισμών προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, επιπλέον της ελάχιστης συμμόρφωσης με την εκάστοτε νομοθεσία. Έχοντας, λοιπόν, υπεύθυνη σχέση για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν την μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα και ύπαρξή τους.

Για την Ελλάδα, ένας βασικός στόχος του προγράμματος δράσης είναι η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν την ΕΚΕ για τη διαμόρφωση των στρατηγικών τους, σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία, με βάση τα ισχύοντα, αφορά περίπου 150 ελληνικές επιχειρήσεις.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ