Σημαντικές διακρίσεις για τον όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Σε επίπεδο Β αναβάθμισε ο Διεθνής Φορέας Αξιολόγησης GRI τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, μετά την ολοκλήρωση ελέγχου του Κοινωνικού Απολογισμού του. Στον Κοινωνικό Απολογισμό για το 2010 που συντάχθηκε με βάση το διεθνές πρότυπο GRI-G3, παρουσιάζονται οι δεσμεύσεις, οι πολιτικές και οι δράσεις που υλοποίησε ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και οι θυγατρικές του, σε πέντε βασικούς άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας: Αγορά, Εργασία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Περιβάλλον.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας αξιολόγησης GRI (Global Reporting Initiative), κάθε χρόνο αξιολογεί τους Κοινωνικούς Απολογισμούς που υποβάλλουν χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, και τις κατατάσσει σε 3 επίπεδα (Α,Β,C), ανάλογα με το αριθμό δεικτών GRI για τους οποίους παρέχουν δημόσια πληροφορίες.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέθεσε στον ανεξάρτητο φορέα τον Ετήσιο Κοινωνικό Απολογισμό του για αξιολόγηση, ο οποίος και πιστοποίησε ότι πληροί τα κριτήρια του Επιπέδου Β. Η αναβάθμιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει την προσπάθεια που συντελείται από το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου για επίτευξη της δέσμευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη και θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του κοινωνικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το 2010 η συνολική κοινωνική προσφορά του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ξεπέρασε τα 1,7 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τις κοινωνικές της επενδύσεις κατά 43%. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά η εταιρεία, στη διαχείριση του τομέα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, στην υλοποίηση επενδύσεων για έργα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από την Εταιρική Υπευθυνότητα με τα εσωτερικά και εξωτερικά κοινά του Ομίλου.

Η έκδοση αυτή προσβλέπει κάθε χρόνο στο να αποτελεί σημείο αναφοράς για το διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά του Ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης και τη συνεχή βελτίωση της κοινωνικής στρατηγικής του Ομίλου.

Ο Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το 2010 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Ομίλου.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ