ΜΕΤΚΑ – 4η εκδήλωση διαλόγου κοινωνικών εταίρων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Μυτιληναίος πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες, η 4η κατά σειρά διαβούλευση της ΜΕΤΚΑ με τους Κοινωνικούς Εταίρους της. Το αντικείμενο της διαβούλευσης ήταν η ενημέρωση των Κοινωνικών Εταίρων, για την πορεία της εταιρείας στο πεδίο της ΕΚΕ με ειδική αναφορά στα θέματα εργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.

Φέτος, η διοίκηση της ΜΕΤΚΑ προχώρησε σε ενδελεχείς θεματικές παρουσιάσεις, που εισήλθαν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια ως προς τον τρόπο που η εταιρεία λειτουργεί σε συγκεκριμένους τομείς. Στην ενότητα της Υγιεινής και Ασφάλειας έγινε απευθείας σύνδεση με το εργοτάξιο της εταιρείας στην Ιορδανία, όπου ο υπεύθυνος ασφάλειας του εργοταξίου ανέλυσε τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής που λαμβάνονται εκεί, ενώ απάντησε ζωντανά και σε ερωτήσεις του κοινού. Επιπλέον, για πρώτη φορά παρουσιάστηκε αναλυτικά η πολιτική και η πρακτική της ΜΕΤΚΑ σε θέματα προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ παρουσιάστηκαν και οι συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2014. Παράλληλα, η εταιρεία ανταποκρινόμενη σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα στις εκπομπές CO2, που είχαν τεθεί από τους Κοινωνικούς Εταίρους της σε προηγούμενο φόρουμ, παρουσίασε την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει για την απόκτηση του πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14064.

Τέλος, από τις παρεμβάσεις/ τοποθετήσεις των Κοινωνικών Εταίρων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση από την ομάδα των υπεργολάβων της εταιρείας, που παρότρυνε τη ΜΕΤΚΑ να υιοθετήσει, στις συμβάσεις με τους υπεργολάβους της, ακόμα πιο αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με τις δεσμεύσεις των τελευταίων σε θέματα ΕΚΕ, προκειμένου να συμβάλλει στην εκπαίδευση των μικρότερων τεχνικών εταιρειών, αλλά και να τους δώσει περαιτέρω κίνητρα να εφαρμόζουν τις βέλτιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Πηγή: Plant Management

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ