Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Παρουσιάστηκε πρόσφατα ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, ο οποίος αποτελεί ένα εργαλείο για τη αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση της εταιρείας στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας.

Ο Κώδικας αποτελείται από 4 πυλώνες δράσεις οι οποίοι αναλύονται σε 20 κριτήρια όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πυλώνες

Κριτήρια
Στρατηγική

1.     Στρατηγική, ανάλυση και δράση

2.     Ουσιαστικότητα

3.     Στοχοθέτηση

4.     Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας (value chain)

Διαδικασία διαχείρισης

5.     Υπευθυνότητα

6.     Κανόνες και διαδικασίες

7.     Καταγραφή και παρακολούθηση

8.     Πολιτικές αμοιβών και κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

9.     Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη

10.  Προϊοντική υπευθυνότητα και καινοτομία

Περιβάλλον

11.  Χρήση φυσικών πόρων

12.  Διαχείριση πόρων

13.  Εκπομπές αερίων και κλιματική αλλαγή

Κοινωνία

14.  Εργασιακά δικαιώματα

15.  Ίσες ευκαιρίες

16.  Απασχόληση

17.  Ανθρώπινα δικαιώματα στην προμηθευτική αλυσίδα

18.  Ενίσχυση τοπικών κοινωνιών

19.  Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και πολιτική επιρροή

20.  Πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας και βασίζεται σε διεθνή πρότυπα αναφοράς (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact κ.α.) και διεθνή πρότυπα συστημάτων διαχείρισης (ISO 14001, ISO 9001, ISO 26000).
Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει 4 επίπεδα συμμόρφωσης με τον κώδικα ανάλογα με το βαθμό ωριμότητάς της και να συμμετάσχει στην Ελληνική Πλατφόρμα Βιωσιμότητας. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κώδικα.

Κατηγορία ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ