Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), ως οργανισμός εκπόνησης προτύπων και προδιαγραφών στην Ελλάδα έχει αναλάβει να αναπτύξει ένα πρότυπο απαιτήσεων για την κοινωνική ευθύνη των δημοσίων οργανισμών και τα εργαλεία για την εφαρμογή του.

Οι ενέργειες ανάπτυξης Ελληνικού Προτύπου, ειδικότερα για την Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών, αποσκοπούν στην υποστήριξη των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να:

  • Εντοπίζουν καλύτερα τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους,
  • Να αναλαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες, να αξιοποιήσουν ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν υστερήσεις και αδυναμίες ,
  • Να αναφέρουν τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματά τους στην αξιοποίηση των δημοσίων πόρων που τους διατίθενται, στην εξυπηρέτηση των καταστατικών τους σκοπών και της αποστολής τους και
  • Να αναδείξουν στην κοινωνία το κοινωφελές τους έργο.

Ο στόχος του ΕΛΟΤ είναι η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας και δημιουργικότητας με όρους κοινωνικής αξίας βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα καθώς και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην ανάληψη της ευθύνης και τη λογοδοσία για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία και το περιβάλλον και στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών μέτρων που να ενισχύουν τα οφέλη της κοινωνίας.

Η αναφορά των αποτελεσμάτων / επιδόσεων και η λογοδοσία των οργανισμών γίνεται στο πλαίσιο των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών (ΚΕΟ) που καθορίζονται στο Διεθνές πρότυπο ISO 26000:2010 «Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών» αξιοποιώντας τη διεθνή πρακτική αναφοράς επιδόσεων (του Global Reportive Initiative – GRI).

Ο ΕΛΟΤ σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής (BIC of Attica) και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος GSR Model συνδιοργανώνουν συνάντηση εργασίας με θέμα «Κοινωνική Ευθύνη των Δημοσίων Οργανισμών» την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 στο ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 8, Αθήνα και ώρα 09:00 – 17:00. Η συνάντηση εργασίας αποσκοπεί στην παρουσίαση του προτύπου για την κοινωνική ευθύνη των δημοσίων οργανισμών, την ανταλλαγή απόψεων για την εφικτότητα εφαρμογής συστημάτων λογοδοσίας και τη δημιουργία δικτύου δημοσίων οργανισμών που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προτύπου.

Οι συνδιοργανωτές προσκαλούν δημόσιους φορείς που έχουν ήδη εμπειρία εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης αλλά και άλλους οργανισμούς και συμβούλους που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και κοινωνικής λογοδοσίας.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ