Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει τα πέμπτα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία, τα οποία επιβραβεύουν δημόσιες πρωτοβουλίες για στήριξη των επιχειρήσεων και προώθηση της επιχειρηματικότητας. Ο διαγωνισμός εστιάζει στο ρόλο του δημοσίου τομέα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ως προς τη δημιουργία του σωστού περιβάλλοντος για επιχειρηματικές δραστηριότητες και ενίσχυση της ανάπτυξής τους με ειδικά επινοημένες δράσεις. Κάθε χρόνο, περισσότερες από 330 δράσεις συμμετέχουν σε εθνικούς διαγωνισμούς 28 Ευρωπαϊκών χωρών.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη του “τοπικού” είτε πρόκειται για σημείο-κέντρο λήψης αποφάσεων είτε για πεδίο εφαρμογής πολιτικών. Επιπλέον, επιδίωξη του διαγωνισμού αποτελεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των ίδιων των τοπικών αρχών σε θέματα επιχειρηματικότητας, η ανάδειξη και δημοσιοποίηση των επιτυχημένων πρακτικών που θα αποτελέσουν παραδείγματα για μελλοντική δράση καθώς και η ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων σε πιθανούς επιχειρηματίες.

Για την προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής σε εθνικό επίπεδο το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  κηρύσσει  Εθνικό Διαγωνισμό για την αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο.

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες στα βραβεία ΕΕΒ 2011, με μικρές τροποποιήσεις από το διαγωνισμό του προηγούμενου έτους, ώστε να συνάδουν με τις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

  1. Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος: επιβραβεύονται δράσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.
  2. Επένδυση στις Δεξιότητες: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών, επαγγελματικών, τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.
  3. Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή “Προτεραιότητα στις Μικρές επιχειρήσεις” προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
  4. Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης: επιβράβευση πολιτικών που ενθαρρύνουν επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  5. Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας: επιβράβευση περιφερειακών ή τοπικών ενεργειών που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές στον κοινωνικό ή/και τον περιβαλλοντικό τομέα. Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής επιβραβεύονται επίσης προσπάθειες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα σε άνεργους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες.

Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή απονέμει επίσης το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στην υποψηφιότητα που κρίνεται ως η πιο ευρηματική και δημιουργική πρωτοβουλία που προάγει την επιχειρηματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ