Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΠΕ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2010, η οποία παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προοπτική της επιχειρησιακής επίδοσης του Ομίλου, των οικονομικών δεικτών, της ορθής περιβαλλοντικής προσέγγισης και της κοινωνικής υπευθυνότητας, κατά τη χρονική περίοδο 01.01.2010 – 31.12.2010. Ο Όμιλος έλαβε υπόψη του σχόλια & προτάσεις – από τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους του – καθώς και συμπεράσματα από έρευνες στις τοπικές κοινωνίες, στους πελάτες και στους εργαζόμενους και τα αποτύπωσε στην παρούσα Έκθεση.

Με αυτήν την προσέγγιση, ο Όμιλος θα συνεχίσει να υλοποιεί δραστηριότητες στο πλαίσιο της δέσμευσής του για Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η Έκθεση υλοποιήθηκε με βασικό πλαίσιο αναφοράς την πρωτοβουλία GRI (Global Reporting Initiative), τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (United Nations Global Compact, UNGC) και το σχέδιο του ειδικού παραρτήματος του GRI για τον πετρελαϊκό κλάδο. Τόσο το UNGC όσο και το GRI είναι εθελοντικές πρωτοβουλίες με συμπληρωματικό ρόλο στην προώθηση διεθνώς αποδεκτών αρχών, μέσω της επιχειρησιακής λογοδοσίας και της βελτιούμενης επίδοσης.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει δεσμευτεί ως προς την εφαρμογή και την προώθηση αυτών των δύο – αλληλοσυμπληρούμενων – πρωτοβουλιών διασφαλίζοντας έτσι μια συνεκτική πλατφόρμα αξιών για την υλοποίηση, πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης, σε στρατηγικές και επιχειρησιακές πρακτικές.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ