Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθεί το διεθνές πρότυπο ISO 26000 ως πλαίσιο ενσωμάτωσης των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα και μεταξύ ελάχιστων στην Ευρώπη που βεβαιώθηκε ότι ακολουθεί το διεθνές πρότυπο ISO 26000 ως πλαίσιο ενσωμάτωσης των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία της. Η πρωτιά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που ακολουθεί η εταιρία όλα αυτά τα χρόνια, και αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη δέσμευσή της στις γενικές αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας για ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον.

Μέσα από τη διαδικασία επιθεώρησης βεβαιώθηκε ότι ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα διεθνή πρότυπα λειτουργίας, ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και η προσήλωση στη νομοθεσία, στις αρχές της διαφάνειας, της ηθικής συμπεριφοράς και της λογοδοσίας, καθοδηγούν τη διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της και ενσωματώνονται στη λειτουργία της.

Αναλυτικότερα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία βεβαιώθηκε ότι καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις, στις εξής 7 σημαντικές θεματικές ενότητες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως ορίζονται στο Πρότυπο: Εταιρική Διακυβέρνηση και Οργάνωση της Εταιρίας, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εργασιακές Πρακτικές, Προστασία Περιβάλλοντος, Δίκαιες Πρακτικές Λειτουργίας στην Αγορά, Θέματα Καταναλωτών, Συμμετοχή και Ανάπτυξη των Τοπικών Κοινωνιών.

Κατηγορία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ