ΙSO 14064 – Το νέο διεθνές πρότυπο για ενεργειακό αποτύπωμα

Περιγραφή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14064 για την ποσοτικοποίηση και την αναφορά των εκπομπών και απομακρύνσεων των αερίων του θερμοκηπίου. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναφέρουν με όσο πιο επίσημο τρόπο μπορούν το ανθρακικό αποτύπωμά τους, […]

Ασφάλεια Πληροφοριών για εταιρικούς χρήστες

Περιγραφή Το σεμινάριο παρουσιάζει τους τρόπους, με τους οποίους ένας μέσος εταιρικός χρήστης μπορεί να υποστεί επίθεση, η οποία να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων του και τις υποδομές ΙΤ της εταιρείας, ενώ αναλύονται παράλληλα οι βέλτιστες πρακτικές […]

Ασφάλεια Πληροφοριών για IT Administrators

Περιγραφή Το σεμινάριο αναλύει τις σύγχρονες απειλές και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής τους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των πληροφοριακών συστημάτων των οργανισμών και να διαφυλάσσεται η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητά των δεδομένων τους. Κατά τη διάρκεια του […]

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων – εσωτερικές επιθεωρήσεις και εξειδίκευση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 15189:2012

Περιγραφή: Το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές έννοιες και διαδικασίες για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων με βάση το πρότυπο ISO 15189. Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για επιμέρους θέματα που αφορούν στην διαπίστευση και χρήσιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή του προτύπου. […]

Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων

Περιγραφή Το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές έννοιες και διαδικασίες για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων με βάση το πρότυπο ISO 15189. Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για επιμέρους θέματα που αφορούν στην διαπίστευση και χρήσιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή του προτύπου. […]

Strategic Leadership Management

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσδιορίσει τους κανόνες ηγεσίας που οδηγούν στην εκπλήρωση της αποστολής ενός οργανισμού. Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις σύγχρονες πρακτικές σε θέματα που αφορούν σε: επικοινωνία […]

Βασικές Αρχές Marketing

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσδιορίσει με σαφήνεια τη διαδικασία σχεδιασμού, παρακολούθησης υλοποίησης και μέτρησης αποτελεσματικότητας ενός Marketing Plan. Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: Τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ένα αποδοτικό […]

Team Coaching

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες: να  αντιμετωπίζουν τις διαρκείς προκλήσεις με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση να κατανοήσουν την ανάγκη και τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή ενός καθοδηγητικού τρόπου διοίκησης να καθοδηγούν την ομάδα τους με κατεύθυνση αναπτυξιακή να […]

Risk Management

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποτυπώσει τις έννοιες Στρατηγικής Διαχείρισης του Κινδύνου, να αναλύσει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, τις φάσεις του Business Risk Management Control και τελικά, να αναλύσει τους ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους (Risk Analysis). Στο τέλος του […]

Change Management

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να προσέξουν στη διαχείριση αλλαγών και με τις τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να διασφαλίσουν τη θετική έκβαση των προσπαθειών τους. Οι συμμετέχοντες θα […]