Δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας

Τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, έδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της δράσης του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω ...

Ενίσχυση τουριστικής νησιωτικής επιχειρηματικότητας

Τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, έδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της δράσης του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω ...

Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013». Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ...

Έναρξη Διαδικασίας Αποπληρωμής ΛΑΕΚ έτους 2011

Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2011, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο. Είναι απαραίτητη η καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων των προγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα και ...

Μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε. και Επιχειρηματικά Πάρκα», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ ...

Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011

Οι υποψήφιοι επενδυτές με το καθεστώς του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011 καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους καταρχήν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και κατόπιν στα αρμόδια Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Σκοπός του νέου επενδυτικού νόμου είναι η προώθηση της ...

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του προγράμματος ΛΑΕΚ-0,45%

Η PRIORITY αναλαμβάνει την υποστήριξη των πελατών της στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ – 0,45%, με κύριο στόχο την αποτελεσματική αξιοποίηση της χρηματοδότησης που παρέχει ο ΟΑΕΔ για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων. Τι είναι το πρόγραμμα ΛΑΕΚ – 0,45% ...