Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

Το πρόγραμμα “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Προϋπολογισμός Προγράμματος: 150.000.000€ Μία επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των […]

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητα”

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο στην παροχή υπηρεσιών εστίασης στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης–κοινωνικής μέριμνας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης […]

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητα”

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού […]

Προκηρύχθηκαν τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Τέσσερις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020 συνολικού ύψους ενίσχυσης 370 εκατ. ευρώ, προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στις 11 Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, τα 4 αυτά προγράμματα είναι: 1. Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”  […]

Ανακοινώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24 για το 2016

Ανακοινώθηκε στις 19 Ιανουαρίου το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2016. Με βάση τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και τη με αριθμ. διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (ΦΕΚ 2988/τεύχος β΄/31.12.2015), οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ […]

ΕΣΠΑ 2014-2020: Η πιστοποίηση ISO στις επιλέξιμες δαπάνες νέων προγραμμάτων

Πρόκειται για τρία νέα προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και το start-up μικρών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», αφορά σε υφιστάμενες  μικρές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται […]

Νέο πρόγραμμα επιδότησης «Επιχειρούμε Δυναμικά»

Μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ», από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Επιλέξιμοι τομείς δραστηριοτήτων είναι: Αγροδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες Υλικά/ κατασκευές Εφοδιαστική αλυσίδα Ενέργεια Περιβάλλον Τεχνολογίες πληροφορικής και […]

Πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24

Σε ισχύ τέθηκε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2015. Με βάση σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, η μέχρι πρόσφατα εργοδοτική εισφορά ύψους 0,45% διαμορφώθηκε σε 0,24% και καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, […]

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προδημοσίευση δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους

Στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ εκδόθηκαν 2 προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δράσεων “Επιχειρούμε δυναμικά” και “‘Επιχειρηματική Ευκαιρία” ύψους 100 εκ. Ευρώ. Το πρόγραμμα Επιχειρούμε δυναμικά, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,Πολιτιστικές και ∆ημιουργικές Βιομηχανίες (Π∆Β), Υλικά / Κατασκευές, […]

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προδημοσίευση δράσεων με στόχο την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη

Έξι νέες δράσεις που απευθύνονται στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα, προχώρησαν σε προδημοσίευση από τη ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 . Κύριοι στόχοι τους είναι η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας […]