Οδηγίες πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) έχει εκδώσει οδηγίες που αφορούν την πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Διάταξη για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

Στο τέλος του προηγούμενου έτους το Υπουργείο Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε την Αριθμ. Οικ. Φ.Α./ 9.2/οικ.28425 ΦΕΚ 2604/22.12.08 με την οποία καθορίζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά την εγκατάσταση, […]

Υπόδειγμα εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) έχει εκδώσει υπόδειγμα για τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.