Επιμόρφωση για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης : Υ.Α. 1481/11/2009 – Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας – Προγράμματα 2009,  καθορίζονται οι φορείς για την εκτέλεση των προγραμμάτων επιμόρφωσης,  οι προδιαγραφές των χώρων εκτέλεσης των προγραμμάτων και […]

Πιστοποιητικά πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια.

(ΦΕΚ 1506/Β/30-07-2008) Καθορισμός της Διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια. Επίσης καθορίζονται οι έκτακτοι έλεγχοι από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, και η χορήγηση προθεσμίας 10 ημερών για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, στην περίπτωση που […]

Προσόντα και απαιτούμενη πιστοποίηση για τους πραγματογνώμονες ADR.

Υ.Α. ΦΓ1/15964/1146/2008 – Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32591/3257/2001 (ΦΕΚ 703/Β) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR» Με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν τα απαιτούμενα προσόντα και η σχετική πιστοποίηση των πραγματογνωμόνων […]

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις χαλυβουργικών προϊόντων.

Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 – Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β) κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια,…..», και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι, κατηγορία Ι, στην ομάδα Α προστίθεται η δραστηριότητα «Αποθήκευση και μεταποίηση […]

Καθιέρωση βιβλίου συντήρησης των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας

Εγκύκλιος (Γ31/3899/14-10-09) Σύμφωνα με το Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007, η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) επιβάλλει την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας για κάθε επιχείρηση ή εγκατάσταση που έχει ήδη εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθεί με πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Οι […]

Χρήσιμα για το OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801 : Μέθοδος αξιολόγησης πυρασφάλειας από το ISO/TR 16738

Ο οργανισμός ISO εξέδωσε νέα τεχνική αναφορά για τις μεθόδους αξιολόγησης της πυρασφάλειας διαφόρων ειδών κατασκευών όπως κτήρια, τούνελ, πλοία, οχήματα. Επιπλέον, περιέχει καλές πρακτικές για την αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Πρόσφατη Νομοθεσία για τον Εφοδιασμό των οχημάτων με πυροσβεστήρες

Εκδόθηκε η Υ.Α 50292/3549/08/2009(ΦΕΚ 272/Β`/16.2.2009) με τίτλο “Εφοδιασμός των οχημάτων με φορητούς πυροσβεστήρες”, στην οποία καθορίζονται οι προδιαγραφές των πυροσβεστήρων και οι απαιτούμενοι πυροσβεστήρες ανά κατηγορία οχήματος.

Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Εκδόθηκε η Υ.Α. οικ.16085Φ.700.1/2009(ΦΕΚ 770/Β`/28.4.2009) με θέμα την λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.), καθώς και σε λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα […]

Διαπιστευμένοι Φορείς Ελέγχου Ανελκυστήρων

Πατήστε εδώ για να δείτε τους διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ φορείς ελέγχου των ανελκυστήρων.

Οδηγίες Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) έχει εκδώσει οδηγίες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Ενδεικτικά υπάρχουν οδηγίες για τα μέσα ατομικής προστασίας, τις οδικές μεταφορές, τη σήμανση στους χώρους εργασίας κ.α.