Διαπίστευση του Εργαστηρίου της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΕΜΠ κατά ISO/IEC 17025

Tο Εργαστήριο της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005.

Η Μονάδα διαθέτει άριστη υλικοτεχνική υποδομή & σύγχρονα εξοπλισμένο εργαστήριο με αναλυτικές συσκευές για μετρήσεις και αναλύσεις σε υγρά, στερεά απόβλητα και αέριους ρύπους, πιλοτικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, κλπ.

Το πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένων χημικών αναλύσεων σε στερεά απόβλητα μετά από σταθεροποίηση, ιλύες επεξεργασίας λυμάτων, κόμποστ, εδάφη κλπ.

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας ISO/ IEC 17025 στο Εργαστήριο της Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ