ΕΣΥΔ:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εμπειρογνωμόνων εργαστηρίων

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για τη διαπίστευση εργαστηρίων κατά ISO/IEC 17025:2005 συνεργάζεται με εξωτερικούς αξιολογητές και εμπειρογνώμονες, συγκεκριμένων προσόντων. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων αναγκών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται παρακάτω, να υποβάλουν σχετική αίτηση για να συμπεριληφθούν στους υφιστάμενους καταλόγους εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης η ημερήσια αποζημίωση είναι 180 €.

Οι υποψήφιοι εμπειρογνώμονες, θα πρέπει :

– Να διαθέτουν σχετικά ακαδημαϊκά προσόντα

– Να έχουν εμπειρία στις δοκιμές όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω :

  • Μετρήσεις με την τεχνική NMR σε υλικά και τρόφιμα
  • Μικροβιολογικές δοκιμές σε τρόφιμα και νερό
  • Προσδιορισμός τοξινών σε τρόφιμα
  • Μοριακές δοκιμές σε τρόφιμα και ζωοτροφές
  • Ιστολογικές δοκιμές σε κτηνιατρικά δείγματα κα τρόφιμα
  • Ιατροδικαστικές δοκιμές για υπολείμματα σκευασμάτων σε ανθρώπινα δείγματα
  • Χημικές δοκιμές σε λύματα και απόβλητα
  • Φυσικές και χημικές δοκιμές σε απαέρια εκπομπών
  • Μηχανικές δοκιμές σε πλαστικά και υλικά συσκευασίας

– Να συγκεντρώνουν τουλάχιστον οκτώ (8) μόρια σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης που περιγράφεται στο έντυπο «Κριτήρια Αξιολογητών» EΣΥΔ-ΚΡΙΤΑ/Παράρτημα (σελίδες 7-8).

– Nα μην παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο της οποίας διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ., μέσω τηλεομοιοτύπου, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr (Έντυπα Αιτήσεων / Αίτηση για τους Αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ)
Πηγή : ΕΣΥΔ

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ