Διαπίστευση ISO/IEC 17043 στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Η Μονάδα Ελέγχου Ποιότητας Μικροβιολογικών Αναλύσεων, η οποία ανήκει στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαπιστεύτηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17043 (αρ. πιστοποιητικού 917) για την διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας σε μικροβιολογικές δοκιμές. Η διαπίστευση ενός φορέα διοργάνωσης διεργαστηριακών σχημάτων δοκιμών ικανότητας (ή εξωτερικού ελέγχου ποιότητας), αποτελεί επίσημη απόδειξη της τεχνικής επάρκειας και αμεροληψίας του.

Το προσφερόμενο διεργαστηριακό σχήμα συνίσταται στην αποστολή «υποτιθέμενων κλινικών δειγμάτων» στα οποία περιέχονται ένα ή περισσότερα μικροβιακά στελέχη από τη Συλλογή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα δείγματα συνοδεύονται και από κλινικές πληροφορίες.

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας ISO/IEC 17043 στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ