Χρονοδιάγραμμα για τη μετάβαση Φορέων Επαλήθευσης Εκπομπών Αέριων του Θερμοκηπίου στο πρότυπο ΕΛΟΤ EΝ ISO 14065:2007

Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (ΕΑ) υιοθέτησε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO14065:2007, «Αέρια του θερμοκηπίου – Απαιτήσεις για την επικύρωση αερίων του θερμοκηπίου και τους οργανισμούς ελέγχου για χρήση διαπίστευσης ή άλλες μορφές αναγνώρισης», ως το πρότυπο που θα χρησιμοποιηθεί από τα μέλη της (οργανισμούς διαπίστευσης), για την αξιολόγηση των Φορέων Επαλήθευσης (GHG) σε αντικατάσταση του EN 45011.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εξειδικεύθηκε από την (EA) όλοι οι επαληθευτές (Φορείς Επαλήθευσης GHG) πρέπει να έχουν διαπιστευθεί με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO14065:2007 και τις απαιτήσεις του Κανονισμού (EU) 600/2012, μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.

Το Ε.ΣΥ.Δ προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία αυτή, θα διεξάγει αξιολογήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO14065:2007 στις εγκαταστάσεις – γραφεία των ήδη διαπιστευμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011Φορέων Επαλήθευσης (GHG) κατά τη διάρκεια των επιτηρήσεων εντός του 2012.

Όλοι οι διαπιστευμένοι Φορείς Επαλήθευσης (GHG) (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011), υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση «επέκτασης» για διαπίστευσή τους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO14065:2007 μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2012 προκειμένου να αξιολογηθούν.

Το Ε.ΣΥ.Δ. θα δέχεται αιτήσεις σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO14065:2007 από την 1η Οκτωβρίου 2012.

Κατά την υποβολή της αίτησης, όλοι οι Φορείς Επαλήθευσης (GHG) πρέπει να υποβάλλουν επικαιροποιημένη τεκμηρίωση (εγχειρίδιο ποιότητας, τις σχετικές διαδικασίες, οδηγίες εργασίας, έντυπα, κάθε σχετική πληροφορία για τους επαληθευτές τους και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια τους και λίστα των πελατών τους).

Όλοι οι διαπιστευμένοι Φορείς Επαλήθευσης (GHG) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 αναμένεται να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO14065:2007 από την 1η Ιανουαρίου του 2013.
Χρονοδιάγραμμα:

  1. 01.10.2012 – Το Ε.ΣΥ.Δ. θα δέχεται αιτήσεις (αρχική / επέκταση) μόνο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO14065:2007.
  2. Οι διαπιστευμένοι Φορείς Επαλήθευσης (GHG) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 πρέπει να υποβάλλουν την ανάλυση που έχουν εκπονήσει (gap analysis) για την μετάβαση στο νέο πρότυπο και τη σχετική επικαιροποιημένη τεκμηρίωση τους και μέχρι 31.11.2012.
  3. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO / IEC 14065:2007 και τον κανονισμό (ΕU) αριθ. 600/2012 στις εγκαταστάσεις-κεντρικά γραφεία των επαληθευτών θα διεξαχθεί από 01.11.2012 έως 31.12.2012
  4. Τα πιστοποιητικά διαπίστευσης που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 45011 δεν θα ισχύουν μετά την 30.04.2013

Πηγή: www.esyd.gr

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ