Διαπίστευση του Εργαστηρίου «Ιωάννης Κανάρης – ACMAL» κατά ISO/IEC 17025

Το Εργαστήριο «Ιωάννης Κανάρης – ACMAL» διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005. Το συγκεκριμένο εργαστήριο, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο εξοπλισμό και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό ενώ εξειδικεύεται στις αναλύσεις τροφίμων.
Τα πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από επιτυχή αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) περιλαμβάνει 8 μικροβιολογικές δοκιμές καταμέτρησης και ανίχνευσης μικροοργανισμών σε τρόφιμα.

Η PRIORITY ανέλαβε την ανάπτυξη του Συστήματος Ποιότητας ISO/IEC 17025:2005 στο Εργαστήριο «Ιωάννης Κανάρης – ACMAL».

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ