Το ISO/IEC 17025:2005 βρίσκεται υπό αναθεώρηση

Το πρότυπο ISO/IEC 17025, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για τη διαπίστευση όλων των ειδών εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης.

Ήδη έχει εκδοθεί το νέο πρότυπο σε μορφή Committee Draft (CD) και έχει τεθεί σε ψηφοφορία από τα μέλη της επιτροπής του ISO για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης (CASCO). Οι κύριες αλλαγές στη νέα έκδοση περιλαμβάνουν:

  • Ευθυγράμμιση της δομής του ISO/IEC 17025 με τα υπόλοιπα πρότυπα αξιολόγησης της συμμόρφωσης (π.χ. ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17024). Συγκεκριμένα το νέο πρότυπο αναμένεται να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: General requirements, Structural requirements, Resource requirements, Process requirements, Management requirements.
  • Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας. Απαιτείται πλέον από τα εργαστήρια να καθιερώσουν μηχανισμούς αναγνώρισης και αντιμετώπισης καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την αμεροληψία-ανεξαρτησία των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Στην περίπτωση παραπόνων, η τελική απόφαση για τον τρόπο χειρισμού του παραπόνου, θα πρέπει να γίνεται από άτομο που δεν έχει εμπλακεί στη δραστηριότητα δοκιμής / διακρίβωσης που σχετίζεται με το συγκεκριμένο παράπονο.
  • Δίνεται η δυνατότητα σε εργαστήρια που εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης ISO 9001, να ικανοποιήσουν ταυτόχρονα και συγκεκριμένες διοικητικές απαιτήσεις του ISO/IEC

Στους επόμενους μήνες, θα ακολουθήσουν οι εκδόσεις του προτύπου υπό τη μορφή προσχεδίων DIS, FSID, ενώ η τελική έκδοση του προτύπου αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Κατηγορία ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ